PDF Tisk Email

  

ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

Ředitel školy vydává na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Školní řád.

Školní řád je vyvěšen v přízemí hlavního vchodu na úřední desce školy a na webových stránkách ZUŠ.

 

Obsah

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

2. Provoz a vnitřní režim školy

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Úplata za vzdělávání

7. Ukončení vzdělávání

8. Výchovná opatření

 

Celé znění

http://www.zusmt.cz/images/Intranet/dokumenty/skolni_rad.pdf

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Září 2015 07:27